شماره حساب ها
نام بانکشماره حساب / کارتصاحب حساب
صادرات ایران (سپهر)۰۱۰۰۷۱۴۳۹۴۰۰۶شرکت پویاسازان فناوری اطلاعات
ملی ایران (سیبا)۰۲۰۰۵۲۶۲۲۶۰۰۷شرکت پویاسازان فناوری اطلاعات
ملت (جام)۲۶۶۲۱۷۴۴۳شرکت پویاسازان فناوری اطلاعات
پارسیان۰۱۰۰۰۳۳۳۷۲۰۰۶شرکت پویاسازان فناوری اطلاعات
سامان۸۰۳-۸۱۰-۷۷۴۵۵۸-۱شرکت پویاسازان فناوری اطلاعات
اقتصاد نوین۱۳۰۳-۸۵۰-۲۵۴۳۶۱۳-۱شرکت پویاسازان فناوری اطلاعات
صادرات ایران (سپهر کارت)۶۰۳۷-۶۹۱۵-۱۷۶۲-۱۶۵۲سید علی خادم خراسانی
ملت (ملت کارت)۶۱۰۴-۳۳۷۹-۸۸۴۸-۵۴۴۵سید حسین خادم خراسانی
پارسیان (کارت نقدی)۶۲۲۱-۰۶۱۰-۷۷۰۲-۶۰۵۴سید علی خادم خراسانینماد اعتماد الکترونیک
back to top